คอร์ส พูดสื่อสาร-เข้าสังคม (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

(คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ)

**แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง2ข้ำง ตาบอด 1 ข้ำง รับ**

                   คนที่พิการทางสายตา บางคนอาจมีปัญหาการพูดสื่อสารไม่ได้  ทำให้พูดคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจ ใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ตอบกลับได้ช้า ทำให้มีปัญหาการเข้าสังคมตามมา  เพื่อแก้ไขปัญหา ควรเรียนคอร์สนี้!!!

 

อาการ
• พูดสื่อสำรกับคนอื่นได้ไม่ค่อยดี
• พูดสื่อสำรกับคนอื่นไม่ค่อยเข้ำใจ
• พูดตอบกลับได้ช้ำ / ตอบกลับไม่ถูก / ไม่เข้ำใจสิ่งที่คนอื่นพูด
• เรียบเรียงคำพูดไม่ถูก ใช้ถ้อยคำไม่สมบูรณ์

 

เป้าหมาย
▪ ทำให้สำมำรถพูดสื่อสำรได้ดีมากขึ้น
▪ ทำให้พูดคุยกัคนอื่นได้เข้ำใจ และสำมำรถตอบกลับได้เร็วขึ้น
▪ ทำให้สำมำรถรู้จักใช้ถ้อยคำและเรียบเรียงคำพูดได้ถูกต้อง

 

“พูดสื่อสารได้ >> ทำให้ ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้น”

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ