คอร์ส อ่าน-เขียน (สาหรับเด็กที่กล้ามมือ – แขน ไม่มีแรง)

(คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหำทำงแขน – มือ แต่สำมำรถเขียนได้)


หากมีปัญหาด้านอ่าน – เขียน อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ไม่คล่อง / สะกดคำไม่ได้ / เขียนไม่ถูก

เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน ให้อ่านออก เขียนได้คล่องมากขึ้น ควรเรียนคอร์สนี้!!!

 

 

อาการ
• อ่ำนไม่ออก / เขียนไม่คล่อง
• เขียนได้ยำก เขียนได้ช้ำเกินไป
• สะกดไม่ถูก อ่ำนคำตกหล่น อ่ำนคำผสมไม่ได้
• แยกแยะพยัญชนะที่คล้ำยกันไม่ออก/ จับใจควำมไม่ได้
• เขียนไม่ได้ / เขียนตกหล่น / เขียนผิดตำแหน่ง เขียนสลับกัน
• เขียนเป็นประโยคไม่ถูก / เชื่อมคำไม่ถูก

 

เป้าหมาย
▪ ทำให้อ่านออก-เขียนได้ คล่องมากขึ้น
▪ ทำให้สะกดคำถูก และสำมำรถจับใจควำมในเรื่องที่อ่ำนได้
▪ ทำให้สำมำรถแยกแยะพยัญชนะได้ดีมำกขึ้น
▪ ทำให้เขียนเป็นประโยคถูกต้อง / เชื่อมคำได้ถูกต้องสมบูรณ์

 

 

“ อย่าปล่อยให้ปัญหาแขน – ขา อ่อนแรง ทาให้อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ”

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ