เกี่ยวกับเรา

  สถาบันปั้นสไมล์ รับสอน เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย(ตา-หู-ปาก-มือแขนขา-สมอง) ทำให้มีปัญหาด้านสมาธิ ความจำ การอ่านเขียน การพูดสื่อสาร การใช้ชีวิตประจำวัน

  • ตา – ตาเหล่ ตาขี้เกียจ ตาเลือนลาง ตาไม่ปกติ
  • หู – หูตึง หูหนวก หูดับ หูไม่ปกติ
  • ปาก – ปากแหว่งเพดานโหว่ ปากไม่ปกติ
  • กล้ามเนื้อ – กล้ามเนื้อมือแขนขา อ่อนแรง กล้ามเนื้อมือแขนขาไม่ปกติ
  • สมอง – ความจำเสื่อม เส้นเลือดสมองตีบ-ตัน- แตก ได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะ