คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด (สำหรับเด็กที่พิการทางตา)

คอร์ส ไม่พูด / พูดไม่ชัด  –  สำหรับเด็กที่พิการทางตา (คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา / ตาเข / ตาเหล่ / ตาขี้เกียจ /อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตาบอด 1 ข้าง รับ                                   หากเด็กมีปัญหา ไม่พูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ถูก ทำให้พูดได้ พูดชัด ออกเสียงถูก ควรเรียนคอร์สนี้!!!    เด็กที่มีปัญหาทางสายตา อาจทำให้การพูดไม่ดี หรือพูดไม่ชัด เพราะไม่สามารถเลียนแบบรูปปากได้ดี การพูดส่วหนึ่งต้องอาศัยการมองเห็น เพื่อเลียนแบบรูปปาก   […]

Read more
คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด / พูดไม่ปกติ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางปาก) คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่ปากไม่ปกติ

คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด / พูดไม่ปกติ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางปาก) คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่ปากไม่ปกติ หากเด็กที่มีความบกพร่องทางปาก อาจทำให้มีปัญหาทางด้านการพูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด พูดไม่ปกติ การฝึกจะช่วยทำให้พูดได้ชัดขึ้น พูดได้มากขึ้น หากมีปัญหาด้านการพูด ควรเรียนคอร์สนี้!!! อาการ • ไม่พูด พูดไม่ได้ ไม่ยอมพูด • พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ชัด / ผิดเพี้ยน • พูดติดอ่าง • การพูดสื่อสาร ไม่ปกติในรูปแบบต่างๆ เป้าหมาย  ทำให้สามารถพูดได้ สนทนาโต้ตอบได้  ทำให้พูดได้มากขึ้น พูดชัดขึ้น ออกเสียงได้ถูกต้อง  ทำให้การพูดสื่อสาร การเข้าสังคมเป็นปกติ   “ อย่าปล่อยให้การไม่พูด / พูดไม่ชัด >> กลายเป็นความเคยชิน จนแก้ไขยาก/ แก้ไขไม่ได้ ”   […]

Read more
คอร์ส ฟื้นฟูการพูด-การคิด

คอร์สสอน ฟื้นฟู  การพูด-การคิด  เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ทำให้การพูดผิดปกติ  เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาพูดได้เหมือนดังเดิม (ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน) เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)   ปัญหาที่เรารับสอน – พูดตอบช้าลง ทำตามสั่งได้ช้า ทำให้สื่อสารได้ไม่เข้าใจ / ไม่รู้เรื่อง – พูดช้า อ้อมค้อม กว่าจะถึงจุดที่ต้องการก็ใช้เวลานาน – ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ แม้เปลี่ยนเรื่องสนทนาก็ยังพูดอยู่กับเรื่องเดิม – พูดไม่รู้เรื่อง / ตอบไม่ตรงคำถาม ไม่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน อย่างคนทั่วไป – พูดโดยขาดเหตุผล ความหมายกับสิ่งที่พูดไม่สัมพันธ์กัน / พูดสับสนไม่เป็นที่เข้าใจ     เป้าหมายการฝึก – เพื่อให้สามารถกลับมาพูด ได้เหมือนดังเดิม – เพื่อให้สามารถพูด /สื่อสารเข้าใจภาษาที่ตรงกันได […]

Read more
คอร์ส เด็ก กล้ามเนื้อมือ – แขน ไม่แข็งแรง

คอร์ส เด็ก กล้ามเนื้อมือ – แขน ไม่แข็งแรง หากมีปัญหาแขน – มือ อ่อนแรง ไม่มีแรง ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้ ติดกระดุมไม่ได้ เขียนช้า เขียนไม่ถนัด ทาให้ส่งผลต่อ การใช้ชีวิตประจาวัน ควรเรียนคอร์สนี้!!! อาการ แขน – มือ ไม่มีแรง อ่อนแรง การใช้มือหยิบจับสิ่งของยังอ่อนแรง ติดกระดุมไม่ได้ เขียนได้ช้า เขียนไม่ถนัด ไม่มีแรงเขียน เขียนได้ไม่คล่อง การทางาน การช่วยเหลือตัวเอง ไม่สามารถทาได้เหมือนเด็กทั่วไป เป้าหมาย ทาให้กล้ามเนื้อแขน – มือ มีแรงมากขึ้น ทาให้การใช้มือหยิบจับสิ่งของได้คล่องขึ้น ทาให้สามารถเขียนได้คล่องมากยิ่งขึ้น ทาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจาวันได้   << อย่าปล่อยปัญหา แขน-ขา อ่อนแรง ส่งผลในการใช้ชีวิตประจาวัน >>     ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน […]

Read more
คอร์ส การเดินมีปัญหา (สาหรับเด็กที่มีการบกพร่องทางขา)

คอร์ส การเดินมีปัญหา (สาหรับเด็กที่มีการบกพร่องทางขา) (คอร์สนี้ สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางขา ที่อ่อนแรง ไม่มีแรง การเดินไม่ปกติ)   หากมีปัญหาการเดินไม่ปกติ ขาอ่อนแรง ไม่มีแรง ทาให้ส่งผลต่อ การใช้ชีวิตประจาวัน ควรเรียนคอร์สนี้!!! เพื่อทาให้การเดินปกติ เดินตรง เดินคล่องมากขึ้น ขามีแรงแรง อาการ • ขาไม่มีแรง เดินไม่ปกติ • เดินไม่คล่อง ทรงตัวได้ไม่ดี • เดินเอียง เดินไม่ตรง เป้าหมาย ▪ ทาให้ขามีแรงมากขึ้น และสามารถเดินได้ปกติ ▪ ทำให้เดินคล่องตัว ทรงตัวได้มำกขึ้น ▪ ทำให้เดินได้ตรง เดินไม่เอียง และใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ   “ขาอ่อนแรง / ไม่มีแรง อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน จนทำให้เดินไม่ได้”     ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน   โทรสอบถาม […]

Read more
คอร์ส อ่าน-เขียน (สาหรับเด็กที่กล้ามมือ – แขน ไม่มีแรง)

คอร์ส อ่าน-เขียน (สาหรับเด็กที่กล้ามมือ – แขน ไม่มีแรง) (คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหำทำงแขน – มือ แต่สำมำรถเขียนได้) หากมีปัญหาด้านอ่าน – เขียน อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ไม่คล่อง / สะกดคำไม่ได้ / เขียนไม่ถูก เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน ให้อ่านออก เขียนได้คล่องมากขึ้น ควรเรียนคอร์สนี้!!!     อาการ • อ่ำนไม่ออก / เขียนไม่คล่อง • เขียนได้ยำก เขียนได้ช้ำเกินไป • สะกดไม่ถูก อ่ำนคำตกหล่น อ่ำนคำผสมไม่ได้ • แยกแยะพยัญชนะที่คล้ำยกันไม่ออก/ จับใจควำมไม่ได้ • เขียนไม่ได้ / เขียนตกหล่น / เขียนผิดตำแหน่ง เขียนสลับกัน • เขียนเป็นประโยคไม่ถูก / เชื่อมคำไม่ถูก   […]

Read more
คอร์ส พูดสื่อสาร-เข้าสังคม (สำหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

คอร์ส พูดสื่อสาร-เข้าสังคม (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา) (คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง2ข้ำง ตาบอด 1 ข้ำง รับ**                    คนที่พิการทางสายตา บางคนอาจมีปัญหาการพูดสื่อสารไม่ได้  ทำให้พูดคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจ ใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ตอบกลับได้ช้า ทำให้มีปัญหาการเข้าสังคมตามมา  เพื่อแก้ไขปัญหา ควรเรียนคอร์สนี้!!!   อาการ • พูดสื่อสำรกับคนอื่นได้ไม่ค่อยดี • พูดสื่อสำรกับคนอื่นไม่ค่อยเข้ำใจ • พูดตอบกลับได้ช้ำ / ตอบกลับไม่ถูก / ไม่เข้ำใจสิ่งที่คนอื่นพูด • เรียบเรียงคำพูดไม่ถูก ใช้ถ้อยคำไม่สมบูรณ์   เป้าหมาย ▪ ทำให้สำมำรถพูดสื่อสำรได้ดีมากขึ้น ▪ ทำให้พูดคุยกัคนอื่นได้เข้ำใจ และสำมำรถตอบกลับได้เร็วขึ้น ▪ ทำให้สำมำรถรู้จักใช้ถ้อยคำและเรียบเรียงคำพูดได้ถูกต้อง   “พูดสื่อสารได้ >> ทำให้ ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้น” […]

Read more
คอร์ส เพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

คอร์ส เพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ – สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา (คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตาบอด 1 ข้าง รับ** หากมีปัญหาทางด้านสมาธิ ไม่มีสมาธิ ไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ ทางานไม่เสร็จ ควรเรียนคอร์สนี้!!!  ตาเป็นส่วนสาคัญทาให้เรามีสมาธิในการเรียน เมื่อสายตามีปัญหาจึงมีผลต่อสมาธิ– ความจา– การเรียนรู้ ไปด้วย     อาการ • ขาดสมาธิในการจดจ่อ ไม่ตั้งใจฟัง • ทำงานผิดบ่อย / ทำงานไม่เสร็จ / ขี้ลืม / ไม่ใส่ใจคำสั่ง • ซน อยู่ไม่นิ่ง / ไม่ชอบอยู่กับที่ ยุกยิกตลอดเวลา • ไม่ชอบทำอะไรนานๆ วอกแวกง่าย นั่งรอไม่ได้ • พูดเยอะ พูดไม่หยุด   เป้าหมาย ▪ ทำให้มีสมาธิในการจดจ่อ […]

Read more
คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้ (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้  –  สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา (คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง   ตาบอด 1 ข้าง รับ** เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ทำให้มีปัญหาทางด้านอ่าน –  เขียน อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ควรเรียน คอร์สนี้!!     อาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ /ไม่คล่อง เขียนและเรียบเรียงประโยคผิด ไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย อ่านคำศัพท์ /  ประโยคผิดเพี้ยน     เป้าหมาย อ่านออกและเขียนได้  ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เขียนและเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น เข้าใจคำศัพท์ เขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง     “ อ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เรียนได้ช้ากว่าเพื่อนๆ ” ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน     […]

Read more
คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด (สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่ ที่มีความผิดปกติทางหู)

คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด  –  สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ๋ ที่หูไม่ปกติ  มีปัญหาทางการได้ยิน ที่มีปัญหาทางการพูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด                      หากเด็กที่มีความบกพร่องทางหู บกพร่องทางการได้ยิน ทำให้มีปัญหาทางด้านการพูด ไม่พูด พูดไม่ได้  พูดไม่ชัด   การฝึกจะช่วยทำให้พูดได้ชัดขึ้น  พูดได้มากขึ้น หากมีปัญหาด้านการพูด ควรเรียนคอร์สนี้!!! อาการ ไม่พูด พูดไม่ได้ ไม่ยอมพูด พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ชัด / ผิดเพี้ยน ออกเสียงพยัญชนะไม่ถูกต้อง พูดคำที่ออกเสียงควบกล้ำไม่ได้ เป้าหมาย ทำให้สามารถพูดได้ สนทนาโต้ตอบได้ ทำให้พูดได้มากขึ้น พูดชัดขึ้น ออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ทำให้ออกเสียงถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน และสามารถพูดคำที่ออกเสียงควบกล้ำได้ “ อย่าปล่อยให้การไม่พูด / พูดไม่ชัด >> […]

Read more