โครงการพิเศษ

อบรมฟรี –โครงการฝึกบริหารดวงตา เพื่อลดภาวะตาเหล่ ตาเข แก่เด็ก-ผู้ใหญ่ที่จาเหล่ ตาเข (เรียน 3-4เดือน สัปดาห์ละ1วัน 1ชม/วัน) ฟรีตลอดโครงการ –โครงการทำนิิ้วปลอม ให้แก่คนที่นิ้วขาด และมีรายได้น้อย – อบรมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก   ทุกเดือน   –  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย – อบรมการฝึกพูด ให้เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ที่ยังไม่พูด/พูดไม่ได้· ทุกเดือน · – ·โดยไม่มีค่าใช้จ่าย – อบรมการฝึกเดิน ให้เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ที่เดินไม่ได้/เดินไม่ปกติ· ทุกเดือน · – ·โดยไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมการป้องกันภาวะความจำเสื่อม ความจำถดถอย อัลไซเมอร์ แก่ชมรมคนชรา ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล –  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย – โครงการสอนเพื่อฟื้นฟูระบบสมอง · แก่บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ·  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย – ไม่มีการใช้ยา · โครงการอื่นๆ – โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและฟื้นฟู  เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ · · เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ ·โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)·· – โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้น     เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ  โรงเรียน […]

Read more