คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด (สำหรับเด็กที่พิการทางตา)

คอร์ส ไม่พูด / พูดไม่ชัด  –  สำหรับเด็กที่พิการทางตา (คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา / ตาเข / ตาเหล่ / ตาขี้เกียจ /อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตาบอด 1 ข้าง รับ                                   หากเด็กมีปัญหา ไม่พูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ถูก ทำให้พูดได้ พูดชัด ออกเสียงถูก ควรเรียนคอร์สนี้!!!    เด็กที่มีปัญหาทางสายตา อาจทำให้การพูดไม่ดี หรือพูดไม่ชัด เพราะไม่สามารถเลียนแบบรูปปากได้ดี การพูดส่วหนึ่งต้องอาศัยการมองเห็น เพื่อเลียนแบบรูปปาก   […]

Read more
คอร์ส พูดสื่อสาร-เข้าสังคม (สำหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

คอร์ส พูดสื่อสาร-เข้าสังคม (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา) (คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง2ข้ำง ตาบอด 1 ข้ำง รับ**                    คนที่พิการทางสายตา บางคนอาจมีปัญหาการพูดสื่อสารไม่ได้  ทำให้พูดคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจ ใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ตอบกลับได้ช้า ทำให้มีปัญหาการเข้าสังคมตามมา  เพื่อแก้ไขปัญหา ควรเรียนคอร์สนี้!!!   อาการ • พูดสื่อสำรกับคนอื่นได้ไม่ค่อยดี • พูดสื่อสำรกับคนอื่นไม่ค่อยเข้ำใจ • พูดตอบกลับได้ช้ำ / ตอบกลับไม่ถูก / ไม่เข้ำใจสิ่งที่คนอื่นพูด • เรียบเรียงคำพูดไม่ถูก ใช้ถ้อยคำไม่สมบูรณ์   เป้าหมาย ▪ ทำให้สำมำรถพูดสื่อสำรได้ดีมากขึ้น ▪ ทำให้พูดคุยกัคนอื่นได้เข้ำใจ และสำมำรถตอบกลับได้เร็วขึ้น ▪ ทำให้สำมำรถรู้จักใช้ถ้อยคำและเรียบเรียงคำพูดได้ถูกต้อง   “พูดสื่อสารได้ >> ทำให้ ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้น” […]

Read more
คอร์ส เพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

คอร์ส เพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ – สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา (คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตาบอด 1 ข้าง รับ** หากมีปัญหาทางด้านสมาธิ ไม่มีสมาธิ ไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ ทางานไม่เสร็จ ควรเรียนคอร์สนี้!!!  ตาเป็นส่วนสาคัญทาให้เรามีสมาธิในการเรียน เมื่อสายตามีปัญหาจึงมีผลต่อสมาธิ– ความจา– การเรียนรู้ ไปด้วย     อาการ • ขาดสมาธิในการจดจ่อ ไม่ตั้งใจฟัง • ทำงานผิดบ่อย / ทำงานไม่เสร็จ / ขี้ลืม / ไม่ใส่ใจคำสั่ง • ซน อยู่ไม่นิ่ง / ไม่ชอบอยู่กับที่ ยุกยิกตลอดเวลา • ไม่ชอบทำอะไรนานๆ วอกแวกง่าย นั่งรอไม่ได้ • พูดเยอะ พูดไม่หยุด   เป้าหมาย ▪ ทำให้มีสมาธิในการจดจ่อ […]

Read more
คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้ (สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา)

คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้  –  สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา (คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ) **แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง   ตาบอด 1 ข้าง รับ** เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ทำให้มีปัญหาทางด้านอ่าน –  เขียน อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ควรเรียน คอร์สนี้!!     อาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ /ไม่คล่อง เขียนและเรียบเรียงประโยคผิด ไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย อ่านคำศัพท์ /  ประโยคผิดเพี้ยน     เป้าหมาย อ่านออกและเขียนได้  ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เขียนและเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น เข้าใจคำศัพท์ เขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง     “ อ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เรียนได้ช้ากว่าเพื่อนๆ ” ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน     […]

Read more