คอร์ส เด็ก กล้ามเนื้อมือ – แขน ไม่แข็งแรง

คอร์ส เด็ก กล้ามเนื้อมือ – แขน ไม่แข็งแรง หากมีปัญหาแขน – มือ อ่อนแรง ไม่มีแรง ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้ ติดกระดุมไม่ได้ เขียนช้า เขียนไม่ถนัด ทาให้ส่งผลต่อ การใช้ชีวิตประจาวัน ควรเรียนคอร์สนี้!!! อาการ แขน – มือ ไม่มีแรง อ่อนแรง การใช้มือหยิบจับสิ่งของยังอ่อนแรง ติดกระดุมไม่ได้ เขียนได้ช้า เขียนไม่ถนัด ไม่มีแรงเขียน เขียนได้ไม่คล่อง การทางาน การช่วยเหลือตัวเอง ไม่สามารถทาได้เหมือนเด็กทั่วไป เป้าหมาย ทาให้กล้ามเนื้อแขน – มือ มีแรงมากขึ้น ทาให้การใช้มือหยิบจับสิ่งของได้คล่องขึ้น ทาให้สามารถเขียนได้คล่องมากยิ่งขึ้น ทาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจาวันได้   << อย่าปล่อยปัญหา แขน-ขา อ่อนแรง ส่งผลในการใช้ชีวิตประจาวัน >>     ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน […]

Read more
คอร์ส การเดินมีปัญหา (สาหรับเด็กที่มีการบกพร่องทางขา)

คอร์ส การเดินมีปัญหา (สาหรับเด็กที่มีการบกพร่องทางขา) (คอร์สนี้ สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางขา ที่อ่อนแรง ไม่มีแรง การเดินไม่ปกติ)   หากมีปัญหาการเดินไม่ปกติ ขาอ่อนแรง ไม่มีแรง ทาให้ส่งผลต่อ การใช้ชีวิตประจาวัน ควรเรียนคอร์สนี้!!! เพื่อทาให้การเดินปกติ เดินตรง เดินคล่องมากขึ้น ขามีแรงแรง อาการ • ขาไม่มีแรง เดินไม่ปกติ • เดินไม่คล่อง ทรงตัวได้ไม่ดี • เดินเอียง เดินไม่ตรง เป้าหมาย ▪ ทาให้ขามีแรงมากขึ้น และสามารถเดินได้ปกติ ▪ ทำให้เดินคล่องตัว ทรงตัวได้มำกขึ้น ▪ ทำให้เดินได้ตรง เดินไม่เอียง และใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ   “ขาอ่อนแรง / ไม่มีแรง อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน จนทำให้เดินไม่ได้”     ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน   โทรสอบถาม […]

Read more
คอร์ส อ่าน-เขียน (สาหรับเด็กที่กล้ามมือ – แขน ไม่มีแรง)

คอร์ส อ่าน-เขียน (สาหรับเด็กที่กล้ามมือ – แขน ไม่มีแรง) (คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหำทำงแขน – มือ แต่สำมำรถเขียนได้) หากมีปัญหาด้านอ่าน – เขียน อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ไม่คล่อง / สะกดคำไม่ได้ / เขียนไม่ถูก เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน ให้อ่านออก เขียนได้คล่องมากขึ้น ควรเรียนคอร์สนี้!!!     อาการ • อ่ำนไม่ออก / เขียนไม่คล่อง • เขียนได้ยำก เขียนได้ช้ำเกินไป • สะกดไม่ถูก อ่ำนคำตกหล่น อ่ำนคำผสมไม่ได้ • แยกแยะพยัญชนะที่คล้ำยกันไม่ออก/ จับใจควำมไม่ได้ • เขียนไม่ได้ / เขียนตกหล่น / เขียนผิดตำแหน่ง เขียนสลับกัน • เขียนเป็นประโยคไม่ถูก / เชื่อมคำไม่ถูก   […]

Read more